Datum: 30.06.2016

Od dne 01.07.2016 naprej velja nov pravilnik glede poročanja o evidenci izdanih računov (Uradni list RS, št.18 / 4.3.2016 stran 2015, priloga).

Zaradi spremenjenega pravilnika se je oblika poročanja spremenila, zato si morate obvezno instalirati novo verzijo programov POSLI in BLAGAJNA.

Izvleček iz pravilnika:

1. Vrsta izpisa podatkov v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v standardni obliki

Podatki iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih zavezanca za davek se zapišejo v naslednji strukturirani računalniški datoteki v standardni obliki, z naslednjimi imeni:

IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT - zbirni podatki o izdanih računih in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT - podatki o postavkah na izdanih računih

1.2 Priprava in predložitev podatkov na nosilcu podatkov.

Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5 in (1,44 MB) ali na standardne zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) kapacitete 4,7 GB. Ne glede na navedeno lahko zavezanec za davek posreduje podatke tudi na drugih nosilcih podatkov, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem pravilnikom.

Na ovojnici nosilca podatkov je čitljivo izpisano: naziv in davčna številka zavezanca za davek; vrsta izpisa podatkov; obdobje izpisa podatkov; število zapisov v vsaki datoteki; izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 (32 znakov v heksadecimalnem formatu) in SHA1 (40 znakov v heksadecimalnem formatu).

Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor.

2. Podrobna vsebina in oblika izpisovpodatkov v datoteke

2.1 Izpis zbirnih podatkov o izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT).

V datoteko se vpisujejo zbirni podatki o izdanih računih za prodajo blaga in storitev in njihovih poznejših spremembah ... . Za spremembo se šteje, če se je spremenila vsebina že izdanega računa. Spremembe računa pred njegovo izdajo niso predmet vpisa v datoteko (opomba: račun se šteje za izdan potem, ko je izpisan). Vsaka sprememba izvornega izdanega računa se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri spremembi za zmanjšanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega računa. Če gre pri spremembi za povečanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče pozitivne vrednosti, ki ustrezajo povečanju vrednosti izdanega računa. Če sprememba ne vpliva ne vpliva na vrednost izdanega računa, se v polje z vrednostmi ne vpisuje ničesar.

2.2 Izpis podatkov o postavkah na izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT).

V datoteko se vpisujejo podatki o količini, vrsti in vrednosti posameznih postavk na izdanih računih in njihovoh poznejših spremembah... . Za spremembo se šteje, če se je spremenila vsebina že izdanega računa. Spremembe računa pred njegovo izdajo niso predmet vpisa v datoteko (opomba: račun se šteje za izdan potem, ko je izpisan).  Vsaka sprememba postavke izvornega izdanega računa računa se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri spremembi za zmanjšanje vrednosti postavke, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti postavke. Če gre pri spremembi za povečanje vrednosti postavke, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče pozitivne vrednosti, ki ustrezajo povečanju vrednosti postavke. Če sprememba ne vpliva na vrednost postavke, se v polja, ki se nanašajo na vrednost postavke, ne vpisuje ničesar.