FINKAY-4                                                                              Datum: 01.12.03

TESTNI UPORABNIK d.o.o.

                                             K O N T N I   P L A N  Z A  S F R

Vrsta kontnega plana = P                                                                   Stran:   1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

P o d a t k i   S F R                                                                          Vodimo

AOP   Deb Kre  SKIS    Konto      N a z i v  k o n t a                                            IOP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

102   +   -    S.121   100000     Tolarska sredstva v blagajni

102   +   -    S.22    101000     Devizna sredstva v blagajni

 

103   +   -    S.122   102000     Izdani čeki (odbitna postavka)

103   +   -    S.122   103000     Prejeti čeki

103   +   -    S.122   104000     Druge takoj unovčljive vrednostnice

103   +   -    S.122   109000     Denar na poti

103   +   -    S.122   110000     Tolarska sredstva na računih

 

103   +   -    S.122   110100     Tolarska sredstva na računih  prehodni konto

103   +   -    S.122   112000     Devizni sredstva na računih

 

104   +   -   !S.122   078000     Dolgoročni dani depoziti                                          D

104   +   -    S.122   111000     Tolarski depoziti na odpoklic

104   +   -    S.122   113000     Devizni depoziti na odpoklic

104   +   -    S.122   114000     Denarna sredstva na posebnih računih oziroma za pos. namene

104   +   -   !S.122   177000     Kratkoročni depoziti pri bankah in drugih finančnih inštitu.      D

104   +   -   !S.122   178000     Popravek vrednosti kratkoročnih finančnih naloŽb - okrepitev      D

104   +   -   !S.122   179000     Popravek vrednosti kratkoročnih finančnih naložb - oslabitev      D

 

107   +   -            170000     Prejete menice                                                    D

 

108   +   -            174000     Ostale vrednotnice, kupljene za prodajo                           D

108   +   -   !S.11    073000     Dolg. dana posojila z odkupom obveznic od podjetij v skupini      D

108   +   -   !S.11    074000     dolg. dana posojila z odkupom obveznic od pridruženih podje.      D

108   +   -   !S.11    075000     Dolg. dana posojila z odkupom obveznic drugih podjetij            D

 

111   +   -            124000     Kratkoročni potrošniški krediti, dani kupcem v državi             D

111   +   -            176000     Kratkoročna dana posojila                                         D

111   +   -    S.11    176200     Kratkoročno dano posojilo - podjetja

111   +   -    S.14    176100     Kratkoročno dano posojilo - fizičnim osebam

 

112   +   -            077000     Druga dolgoročno vložena sredstva                                 D

112   +   -            079000     Popravek vrednosti dolgoročnih danih posojil - oslabitev          D

112   +   -            082000     Dolgoročni dani potrošniški krediti                               D

112   +   -   !S.11    070000     Dolgoročna posojila podjetjem v skupini                           D

112   +   -   !S.11    071000     Dolgoročna posojila pridruženim podjetjem                         D

112   +   -   !S.123   085000     Dolgoročne terjatve iz finančnega najema                          D

112   +   -   !S.14    072000     Dolgoročna posojila dana drugim                                   D

 

117   +   -            063000     Odkupljene lastne delnice in odkupljeni lastni deleži             D

117   +   -            066000     Druge dolgoročne finančne naložbe v kapital                       D

117   +   -            068000     popravek vrednosti dolg.fin.naložb v kapital - okrepitev          D

117   +   -            069000     Popravek vrednosti dolg.fin.naložb v kapital - oslabitev          D

117   +   -            171000     Lastne delnice in deleži                                          D

117   +   -            172000     Druge delnice, kupljene za prodajo                                D

117   +   -            173000     Drugi deleži, kupljeni za prodajo                                 D

117   +   -            175000     Terjatve kupljene za prodajo                                      D

117   +   -   !S.11    060000     Naložbe v delnice in deleže podjetij v skupini razen pridru.      D

117   +   -   !S.11    061000     Naložbe v delnice in deleže pridruženih podjetij                  D

117   +   -   !S.11    062000     Druge naložbe v delnice in deleže                                 D

 

125   +   -            080000     Dolgoročni blagovni krediti, dani v državi                        D

125   +   -            083000     Dolgoročno dani predujmi (za več kot 1 leto)                      D

125   +   -            084000     Dolgoročno dane varščine                                          D

125   +   -            120000     Kratkoročne terjatve do kupcev v državi                           D

125   +   -            121000     Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini                           D

125   +   -            122000     Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v državi                D

125   +   -            123000     Kratkoročni blagovni krediti, dani kupcem v tujini                D

125   +   -            129000     Popravek vrednosti kratk. terjatev do kupcev - oslabitev          D

125   +   -            130000     Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva        D

125   +   -            130100     Kratkoročni predujmi, dani za nepremičnine                        D

125   +   -            130200     Kratkoročni predujmi, dani za opremo                              D

125   +   -            131000     Kratkoročni predujmi, dani za neopredmetena dolgoročna sred.      D

125   +   -            132000     Kratkoročni predujmi, dani za zaloge materiala in storitve        D

125   +   -            132100     Kratkoročni predujmi, dani za zaloge domačim dobaviteljem         D

125   +   -            132200     Kratkoročni predujmi, dani za zaloge tujim dobaviteljem           D

125   +   -            133000     Drugi kratkoročni dani predujmi                                   D

125   +   -            134000     Kratkoročne dane varščine                                         D

125   +   -            139000     Popravek vrednosti krat.danih predujmov in varščin-oslabitev      D

125   +   -   !S.2     081000     Dolgoročni blagovni krediti, dani v tujini                        D

 

126   +   -            086000     Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja                           D

126   +   -            089000     Popravek vrednosti dolg. terjatev iz poslovanja - oslabitev

126   +   -            140000     Kratkoročne terjatve do izvoznikov                                D

126   +   -            142000     Kratkoročne terjatve iz komisijske in konsignacijske prodaje      D

126   +   -            145000     Druge kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun             D

126   +   -            149000     Popravek vrednosti krat.terj. iz pos.za tuj rač.-oslabitev        D

126   +   -            150000     Kratkoročne terjatve za obresti                                   D

126   +   -            151000     Kratkoročne terjatve iz naslova dividend                          D

126   +   -            152000     Kratkoročne terjatve iz naslova drugih deležev v dobičku          D

126   +   -            155000     Druge kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki        D

126   +   -            159000     Popravek vrednosti krat.terjatev iz fin.prih.-oslabitev           D

126   +   -            161000     Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij       D

126   +   -            165000     Ostale kratkoročne terjatve                                       D

126   +   -            165500     Ostale kratkoročne terjatve iz poslovanja                         D

126   +   -            169000     Popravek vrednosti drugih kratkoročnih terjatev - oslabitev       D

126   +   -            180000     Kratk.terjatve za nevplačani v plačilo zapadli vpisani kapi.      D

126   +   -            190000     Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki                      D

126   +   -            191000     Kratkoročno nezaračunani prihodki                                 D

126   +   -            192000     Vrednotnice                                                       D

126   +   -   !S.122   165100     Ostale kratkoročne terjatve - čeki                                D

126   +   -   !S.122   165200     Ostale kratkoročne terjatve - kartice                             D

126   +   -    S.1311  087000     Dolgoročno odložene terjatve za davke

126   +   -    S.1311  160000     Terjatve za vstopni DDV

126   +   -    S.1311  160010     DDV po osnovni stopnji 19/20%

126   +   -    S.1311  160020     DDV po znižani stopnji 8/8,5%

126   +   -    S.1311  160090     DDV po pavšalni stopnji 4%

126   +   -    S.1311  160110     DDV po osnovni stopnji 19/20% od predplačil

126   +   -    S.1311  160120     DDV po znižani stopnji 8/8,5% od predplačil

126   +   -    S.1311  160210     DDV po osnovni stopnji 19/20%, ki se ne refundira

126   +   -    S.1311  160220     DDV po znižani stopnji 8/8,5%, ki se ne refundira

126   +   -    S.1311  160310     DDV po osnovni stopnji 19/20% še nepriznan

126   +   -    S.1311  160320     DDV po znižani stopnji 8/8,5% še nepriznan

126   +   -    S.1311  160390     DDV po pavšalni stopnji 4% še nepriznan

126   +   -    S.1311  160500     Terjatve do države za DDV fiz.oseb

126   +   -    S.1311  160600     Terjatev za preveč plačan davek od dobička

126   +   -    S.1311  160700     Terjatev za vračilo razlike med vstopnim in obrač.DDV

126   +   -    S.1311  160800     Terjatev za vračilo DDV po obračunu

126   +   -    S.1311  160810     Terjatev za preveč plačan DDV

126   +   -    S.1311  160900     Terjatev do države-trošarina

126   +   -   !S.1311  166000     Terjatve za DDV, vrnjen tujcem                                    D

126   +   -   !S.14    076000     Dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital              D

126   +   -   !S.14    165300     Ostale kratkoročne terjatve do delavcev (tudi pot.stroški)        D

126   +   -   !S.14    165400     Ostale kratkoročne terjatve do lastnika                           D

126   +   -   !S.2     141000     Kratkoročne terjatve iz uvoza za tuj račun                        D

 

207   -   +            274000     Kratkoročne izdane obveznice in druge vrednostnice                D

207   -   +            275000     Kratkoročne izdane menice                                         D

 

208   -   +            970000     Dolgoročne izdane menice

208   -   +            971000     Dolgoročna posojila, dobljena z izdajo obveznic                   D

 

211   -   +   !S.11    270000     Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v državi             D

211   -   +   !S.122   272000     Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi                D

211   -   +    S.123   270100     Kratkoročna obveznost, leasing

211   -   +   !S.14    270042     Kratkoročno posojilo, fizična oseba                               D

211   -   +   !S.14    276000     Kratkoročna posojila od lastnikov                                 D

211   -   +   !S.14    276100     Vložek za dokapitalizacijo                                        D

211   -   +   !S.14    276200     Kratkoročne obveznosti do lastnikov - zal.sredstva                D

211   -   +   !S.2     271000     Kratkoročna posojila, dobljena pri podjetjih v tujini             D

211   -   +   !S.2     273000     Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v tujini                D

 

212   -   +            973000     Dolgoročna posojila, dobljena pri drugih domačih osebah           D

212   -   +            974000     Dolgoročna posojila, dobljena pri tujih bankah                    D

212   -   +            975000     Dolgoročna posojila, dobljena pri drugih tujih osebah             D

212   -   +            977000     Dolgoročne dobljene vloge tujih oseb                              D

212   -   +            979000     Druge dolgoročne finančne obveznosti                              D

212   -   +    S.122   972000     Dolgoročna posojila, dobljena pri domačih bankah

212   -   +   !S.123   984000     Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema                           D

212   -   +   !S.123   984100     Dolgoročna obvez.iz fin.najema-obresti                            D

212   -   +    S.14    976000     Dolgoročne dobljene vloge domačih oseb

 

217   -   +            900000     Osnovni delniški kapital - navadne delnice

217   -   +            901000     Osnovni delniški kapital - prednostne delnice

217   -   +            902000     Osnovni kapital - kapitalski deleži                               D

217   -   +            910000     Vplač. nad nominalnimi zneski delnic oz. deležev

217   -   +            911000     Vplač. nad knji.vred.pri odtujitvi last.delnic in deležev

217   -   +            912000     Vplač. nad nom.znes.kap. z izdajo zamenlj.obv./obv.z del.op.

217   -   +            913000     Vplač. za pridobitev dodat. pravic iz deležev delnic/deležev

217   -   +            914000     Druga vplačila kapitala na podlagi statuta

217   -   +            915000     Zneski iz poenostavljenega zmanjš. kapitala z umikom deležev

217   -   +            920000     Zakonske rezerve                                                  D

217   -   +            921000     Rezerve za lastne delnice oziroma deleže                          D

217   -   +            922000     Statutarne rezerve                                                D

217   -   +            923000     Druge rezerve iz dobička                                          D

217   -   +            930000     Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let                          D

217   -   +            931000     Prenesena čista izguba iz prejšnjih let                           D

217   -   +            932000     Ostanek čistega dobička poslovnega leta                           D

217   -   +            933000     Čista izguba poslovnega leta                                      D

217   -   +            940000     Splošni prevrednotovalni popravek vpoklicanega kapitala

217   -   +            941000     Splošni prevrednotovalni popravek kapitalskih rezerv

217   -   +            942000     Splošni prevrednotovalni popravek rezerv iz dobička

217   -   +            943000     Splošni prevred. popravek prenešenega čistega dobička

217   -   +            944000     Splošni prevred. popravek premešene čiste izgube

217   -   +            950000     Posebni prevrednotovalni popravek kapitala - zemljišča

217   -   +            951000     Posebni prevrednotovalni popravek kapitala - zgradbe

217   -   +            952000     Posebni prevrednotovalni popravek kapitala - oprema

217   -   +            953000     Posebno prevrednotovalni popravek kapitala - naložbe

217   -   +            954000     Posebni prevrednotovalni popravek kapitala - dana posojila

217   -   +            955000     Posebni prevrednotovalni popravek kapitala - dolgovi

217   -   +            956000     Posebni prevrednot.popravek kapitala - drugi fin.inštrumenti

217   -   +            957000     Posebni prevrednot.popravek kapitala - lastne delnice/deleži

217   -   +    S.11    902031     Osnovni kapital - kapitalski delež pravna oseba

217   -   +    S.14    902100     Osnovni kapital - kapitalski delež fizična oseba

 

225   -   +            220000     Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi                   D

225   -   +            221000     Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini                   D

225   -   +            222000     Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v državi                    D

225   -   +            223000     Kratkoročni blagovni krediti, prejeti v tujini                    D

225   -   +            224000     Kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago in storitve          D

225   -   +            230000     Kratkoročni prejeti predujmi                                      D

225   -   +            231000     Kratkoročne prejete varščine                                      D

225   -   +            980000     Dolgoročni prejeti predujmi                                       D

225   -   +            981000     Dolgoročne prejete varščine                                       D

225   -   +            982000     Dolgoročni krediti domačih dobaviteljev                           D

 

226   -   +            240000     Kratkoročne obveznosti iz izvoza za tuj račun                     D

226   -   +            241000     Kratkoročne obveznosti do uvoznikov                               D

226   -   +            242000     Kratkoročne obveznosti iz komisijske in konsignac.prodaje         D

226   -   +            245000     Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun           D

226   -   +            250000     Obveznosti za vračunane in neobračunane plače                     D

226   -   +            265000     Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštituc.      D

226   -   +            265600     Obveznosti za prispevke in članarino za dopolnilno dejavnost      D

226   -   +            280000     Kratkoročne obveznosti za obresti                                 D

226   -   +            281000     Kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslov. izida       D

226   -   +            282000     Obveznosti na podlagi odtegljajev od plač in nadomestil plač      D

226   -   +            282100     Obveznosti za sodne in administrativne prepovedi                  D

226   -   +            285000     Ostale kratkoročne obveznosti                                     D

226   -   +            285100     Obveznosti iz cesij                                               D

226   -   +            290000     Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki                         D

226   -   +            291000     Kratkoročno odloženi prihodki                                     D

226   -   +            989000     Druge dolgoročne obveznosti                                       D

226   -   +    S.1311  254000     Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač

226   -   +    S.1311  254100     Obveznosti za davke iz regresa

226   -   +    S.1311  257000     Obveznosti za davek iz drugih prejemkov (ne obrač.s plačo)

226   -   +    S.1311  260000     Obveznosti za obračunani DDV

226   -   +    S.1311  260010     Obveznosti za DDV od prodaje zavezancem OSNOVNA stopnja

226   -   +    S.1311  260011     Obveznosti za DDV od prodaje končnim kupcem OSNOVNA stopnja

226   -   +    S.1311  260012     Obveznosti za DDV iz prejetih avansov OSNOVNA stopnja

226   -   +    S.1311  260020     Obveznosti za DDV od prodaje zavezancem ZNIŽANA stopnja

226   -   +    S.1311  260021     Obveznosti za DDV od prodaje končnim kupcem ZNIŽANA stopnja

226   -   +    S.1311  260022     Obveznosti za DDV iz prejetih avansov ZNIŽANA stopnja

226   -   +    S.1311  260600     Obveznosti za trošarino

226   -   +    S.1311  260700     Obveznosti za DDV po obračunu

226   -   +    S.1311  260800     Obveznosti za plačilo DDV po obračunu

226   -   +    S.1311  261000     Obveznosti za DDV, carino in dr.dajatve od uvoženega blaga

226   -   +    S.1311  261010     Obveznosti za DDV od uvoženega blaga OSNOVNA stopnja

226   -   +    S.1311  261011     Obveznosti za DDV od uvoženega blaga ZNIŽANA stopnja

226   -   +    S.1311  263000     Obveznosti za davek od izplačanih plač

226   -   +    S.1311  264000     Obveznosti za davek od dobička

226   -   +    S.1311  265010     Obveznosti za davek od nepremičnin

226   -   +    S.1311  265700     Obveznosti za izplačila, vezana na zakon o dohodnini

226   -   +    S.1311  265800     Obveznosti za takse

226   -   +    S.1311  265910     Obveznosti za davek (dohodnino) iz avtorskih honorarjev

226   -   +    S.1311  265920     Obveznosti za davek (dohodnino) iz pogodb

226   -   +    S.1311  265921     Obveznosti za davek (dohodnino) iz najemnin

226   -   +    S.1311  265930     Obveznosti za davek od pogodb

226   -   +   !S.1311  987000     Dolgoročno odložene obveznosti za davke                           D

226   -   +    S.1313  265410     Obveznosti za samoprispevek

226   -   +    S.1313  265500     Obveznosti za članarino zbornici

226   -   +    S.1314  253000     Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač

226   -   +    S.1314  256000     Obveznosti za prisp.iz drugih prejemkov (ne obrač.s plačo)

226   -   +    S.1314  262000     Obveznosti za prispevke izplačevalca

226   -   +    S.1314  262200     Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje

 

226   -   +    S.1314  265100     Obveznosti za prispevke od izplačanih plač

226   -   +    S.1314  265200     Obveznosti za prispevke za zasebnika

226   -   +    S.1314  265300     Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje

226   -   +    S.1314  265940     Obveznosti za prispevke od pogodb

226   -   +    S.14    251000     Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač

226   -   +    S.14    251100     Obveznosti za čiste plače zaposlencev

226   -   +    S.14    251200     Obveznosti za nadomestila čistih plač zaposlencev

226   -   +    S.14    251300     Obveznosti za čisti regres zaposlencev

226   -   +    S.14    251400     Obveznosti za materialna nadomestila zaposlencev

226   -   +    S.14    251410     Obveznosti za prehrano zaposlencev

226   -   +    S.14    251420     Obveznosti za prevoz na delo zaposlencev

226   -   +    S.14    251430     Obveznosti za druga materialna nadomestila zaposlencem

226   -   +    S.14    255000     Obveznosti za druge prejemke iz delovnega razmerja

226   -   +    S.14    255300     Obveznosti za druge prejemke (regres)

226   -   +    S.14    255400     Obveznosti za druge prejemke (mat.nadomestila)

226   -   +    S.14    255410     Obveznosti za druge prejemke (prehrana)

226   -   +    S.14    255411     Obveznosti za druge prejemke (prehrana zasebnik)

226   -   +    S.14    255420     Obveznosti za druge prejemke (prevoz)

226   -   +    S.14    255421     Obveznosti za druge prejemke (prevoz zasebnik)

226   -   +    S.14    255430     Obveznosti za druge prejemke (druga nadomestila)

226   -   +    S.14    255440     Obveznosti za druge prejemke (dodatek po zakonu)

226   -   +    S.14    255500     Obveznosti za druge prejemke (založena sredstva)

226   -   +    S.14    255600     Obveznosti za druge prejemke (jubileji, nagrade)

226   -   +    S.14    255700     Obveznosti za druge prejemke (štipendije, nagr.študentom)

226   -   +    S.14    255800     Obveznosti za druge prejemka (neto nakazila pogodb)

226   -   +    S.14    285200     Obveznosti za izplačila fizičnim osebam

226   -   +    S.14    285310     Obveznosti za izplačilo štipendij

226   -   +    S.14    285320     Obveznosti za izplačilo nagrad po učni pogodbi

226   -   +    S.14    285400     Obveznosti za izplačilo na osnovi odkupa od kmetov

226   -   +    S.15    265420     Obveznosti za sindikalno članarino